Promed Łazy

Opublikowano: 2020-12-20 17:04:00, przez: Jan Malicki. Edytowany: 2020-12-20 21:28:12

Liczba odsłon: 2114 |

Projekt geriatryczny 65+EFS kolor poziom Promed

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie „Poprawa stanu zdrowia seniorów w Gminie Łazy poprzez kompleksową usługę geriatryczną”


§ 1.

Definicje

 1. projekt–projekt „Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Łazy poprzez kompleksową usługę geriatryczną”, realizowany przez PROMED ŁAZY sp. z o. o. i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych,
 2. beneficjent – PROMED ŁAZY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jesionowa 1 42-450 Łazy NIP 649 229 75 39,
 3. uczestnicy projektu – mieszkańcy Gminy Łazy powyżej 65. roku życia zagrożeni wykluczeniem społecznym (niesamodzielni lub zależni) oraz ich opiekunowie,
 4. biuro projektu – siedziba PROMED ŁAZY sp. z o. o., ul. Jesionowa 1 42-450 Łazy, tel.: 793 83 82 55, e-mail: biuro@promed.lazy.pl, czynne w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1000 do 1400 (II piętro,pokój nr 10),
 5. punkty rekrutacyjne (czynne w godzinach pracy placówek): Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna w Łazach, ul. Jesionowa 1, tel. 32 67 29 266, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chruszczobrodzie, ul. Bema 3, tel.32 67 29 812,Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niegowonicach, ul. Ogrodowa 7, tel. 32 67 29 233,Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wysokiej ul. Fabryczna 5, tel. 32 67 29 552.

§ 2.

Informacje o projekcie

 1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji uczestników oraz zasady ich udziału w projekcie.
 2. Projekt jest realizowany od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2018 r.
 3. Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Łazy powyżej 65. roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomoc ich opiekunom.
 4. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji projektu „Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Łazy poprzez kompleksową usługę geriatryczną”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu.

§ 3.

Przebieg i kryteria rekrutacji

 1. Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które mieszkają na obszarze Gminy Łazy (województwo śląskie) w okresie udzielanego wsparcia.
 2. W celu zgłoszenia do projektu należy dostarczyć do wybranego punktu rekrutacyjnego, określonego w § 1 pkt 5 wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne, czyli:
  • ankietę uczestnika projektu,
  • oświadczenia uczestnika projektu,
  • zaświadczenie o niepełnosprawności (dotyczy tylko kompleksowej usługi geriatrycznej).
 3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w wybranych punktach rekrutacyjnych, określonych w § 1 pkt 5 w wersji papierowej, jak również na stronie internetowej Beneficjenta: http://promed.lazy.pl/index.php/o-projekcie-geriatrycznym.
 4. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu osiągnięcia odpowiedniej grupy uczestników, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r.
 6. Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników, aby możliwe było zrealizowanie rezultatówi wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie.
 7. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 8. W przypadku wygenerowania dodatkowych środków finansowych (oszczędności w budżecie projektu) i zgody Instytucji przyznającej środki do projektu mogą być zakwalifikowani uczestnicy ponad liczby opisywane w § 4 .
 9. Badania realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności z regulacjami dotyczącymi praw pacjenta. Projekt przewiduje udzielanie usług w oparciu o Evidence Based Medicine.

§ 4.

Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu:

 1. Kompleksowa usługa geriatryczna w środowisku dla osób po 65. roku życia ze stwierdzoną niepełnosprawnością (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie), niesamodzielnych lub zależnych. Wsparciem zostanie objętych 250 osób. Kompleksową usługę geriatryczną będzie realizował zespół w składzie: lekarz geriatra, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, rehabilitant. Zakres usług:
  • lekarza geriatry: wywiad, badanie fizykalne, analiza, ocena, interpretacja wyników badań, wnioski, zalecenia, kontakt z rodziną, opiekunami chorego i przekazanie zaleceń,
  • pielęgniarki: VES 13, masa ciała, wzrost, BMI, obwód ramienia, podudzia i talii, ocena odleżyn (ryzyka odleżyn–skala Norton, ocena odleżyn–skala Torrancea), ADL, IADL, MNA, pobranie krwi,
  • fizjoterapeuty: test Tinetti, próba ortostatyczna, ocena otoczenia pacjenta pod względem ewentualnych zagrożeń, propozycja rehabilitacji,
  • psychologa: Geriatryczna Skala Depresji, „Mini Mental", test Rysowania Zegara,
  • pracownika socjalnego: ocena socjalno-środowiskowa,
  • rehabilitanta: kinezyterapia oraz instruktaż dla opiekunów. Osobom zakwalifikowanym do projektu zostaną wykonane następujące badania laboratoryjne: jonogram, poziom albumin, morfologia, CRP, GFR, glukoza, TSH, poziom witaminy B12.
 2. Szkolenia dla opiekunów osób objętych kompleksową usługą geriatryczną w pkt. 1. Wsparciem zostanie objętych 125 osób. Szkolenia skierowane są do otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – bezpośrednio zaangażowanych w opiekę (współmałżonkowie, dzieci, wnuki, inni). Szkolenia prowadzone będą w dwóch blokach:
  • lekarz geriatra (wczesne wykrywanie zaburzeń, elementy diagnostyki i leczenia najczęstszych schorzeń wieku podeszłego) i pielęgniarka (pielęgnacja, pomoc i wsparcie opiekunów),
  • psycholog (problemy psychiczne podopiecznych oraz opiekunów) i dietetyk (zasady racjonalnego żywienia osób starszych).

§ 5.

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu

 1. Każdy uczestnik ma prawo do:
  • bezpłatnych usług realizowanych w ramach zadań projektu,
  • uzyskania rzetelnej informacji o zasadach udziału w projekcie, przebiegu oraz wyniku badania,
  • zgłaszania do biura projektu wszelkich uwag dotyczących sposobu realizacji projektu.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do projektu a także wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić uczestnictwo w projekcie.

§ 6.

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

W trakcie realizacji projektu (pomiędzy złożeniem dokumentów a ostatnią usługą) dopuszczalna jest rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie, ale wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. Biuro projektu posiada prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

§ 7.

Zasady monitoringu i kontroli

 1. Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie 1 lipca 2017 r.
 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów programowych.
 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Prezesa Zarządu PROMED ŁAZY sp. z o. o.
 4. Nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do Prezesa Zarządu PROMED ŁAZY sp. z o. o.

Prezes Zarządu PROMED ŁAZY sp. z o. o.

Ewa Bulwa


Dokumenty do pobrania: